نظریه-بوون


نظریه بوون :

موری بوئن یکی از شکل‌دهندگان جریان خانواده درمانی بود. نظریه سیستم‌های خانواده او که مدلی نظری و بالینی است، از اصول و کاربست‌های روانکاوی به وجود آمده است و گاهی خانواده درمانی چند نسلی نامیده می‌شود. بوئن و همکاران وی روش نوآورانه‌ای را درباره اسکیزوفرنی در موسسه ملی سلامت روان اجرا کردند که بوئن در آنجا کل خانواده را بستری می‌کرد تا سیستم خانواده بتواند کانون درمان باشد.
مشاهدات بوئن باعث شدند که او به الگوهای بین چند نسل علاقه‌مند شود. او معتقد بود تا وقتی که از الگوهای رابطه خانواده اصلی فرد آگاهی کسب نشده و مستقیما به چالش کشیده نشده باشند، مشکلاتی را که در خانواده فعلی او آشکار می‌شوند، نمی‌توان کاملا تغییر داد. رویکرد او بر این فرض استوار است که الگوی روابط میان فردی قابل پیش‌بینی عملکرد اعضای خانواده را در بین نسل‌ها مرتبط می‌کند.
بوون مبدع نظریه نظام‌های خانواده است. او خانواده را یک واحد عاطفی و شبکه‌ای از روابط در هم تنیده می‌پندارد که وقتی می‌توان آن را بهتر درک کرد که از چهارچوبی چند نسلی یا تاریخی آن را تحلیل کرده باشیم. مشارکت‌های نظری او به علاوه اقدامات درمانی توام با آنها به منزله پلی است بین رویکردهای روانپویشی که بر رشد و تحول خویشتن، مباحث بین نسلی و اهمیت گذشته تاکید می‌ورزد و رویکردهای مبتنی بر نظریه سیستم‌ها که توجه خود را به تکوین کنونی واحد خانواده و تعامل‌های آن در حال حاضر محدود می‌سازد. بوون به جای کوشش برای مطابقت دادن مفاهیم روانکاوی کلاسیک مثل انگیزه‌های ناهوشیار با الگوهای تعاملی خانواده، معتقد بود که نیروی محرکه زیربنایی بسیاری از رفتارهای بشر منبعث از فراز و نشیب‌های زندگی خانوادگی و کش و قوس‌های همزمان میان اعضای خانواده بر سر دوری از یکدیگر و در عین حال با هم بودن است(بارکر، ترجمه زهره و محسن دهقان، ۱۳۷۵، گلدنبرگ و گلنبرگ، ترجمه براواتی و همکاران، ۱۳۸۸، گلادینگ، ترجمه بهرامی و همکاران، ۱۳۸۶، مینوچین و فیشمن، ترجمه بهاری و سیا، ۱۳۸۴) ..