درمان

کلینیک علوم رفتاری و روان پزشکی بالینی راستین، به منظور ارائه خدمات تخصصی درمانی اقدام به ارائه خدمات درمانی زیر نموده است:
الف) ارائه خدمات روانپزشکی، دارودرمانی و خدمات بستری
ب) مشاوره و روان درمانی در حوزه های شناختی، تحصیلی، خانواده درمانی، زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی
ج) ارائه خدمات روانشناختی برپایه نوروفیبدک و بیوفیبدک
———————————————————————————————————————-
درمان های روانپزشکی
روان درمانی پویشی/ روانکاوی
پیشرفت‌های روانکاوی پس از فروید
روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت
انواع رویکردهای پویشی کوتاه‌مدت
روان‌‌‌درمانی کوتاه‌مدت کانونی
روان‌درمانی مهلت‌دار
روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت
روان‌درمانی کوتاه‌مدت اضطراب‌انگیز
———————————————————————————————————————-
درمان‌های شناختی
درمان شناختی بک
تغییر رفتارشناختی مایکنبام
روان‌درمانی بین فردی
———————————————————————————————————————-
خانواده درمانی
تاریخچه خانواده درمانی
مکاتب خانواده درمانی
رویکردهای روان‌پویشی
نظریه بوون
خانواده درمانی تجربه نگر
خانواده درمانی‌های رفتاری و شناختی- رفتاری
خانواده درمانی ساخت نگر
خانواده درمانی‌های استراتژیک، سیستمی و متمرکز بر راه‌حل
رهنمودهای جدید در خانواده درمانی
سه چشم‌انداز نوظهور در خانواده درمانی عبارتند از

رویکرد سازه‌نگر پسامدرن
خانواده درمانی حساس به جنسیت
رویکرد‌های آموزش روانی
———————————————————————————————————————-
گروه‌درمانی
تاریخچه گروه درمانی
ویژگی‌های گروه در مرحله آغازین
مرحله دوم: مرحله انتقال
مرحله سوم: مرحله عمل
———————————————————————————————————————-
انواع گروه‌ها
ویژگی افرادی که تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند
مراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانی
انواع گروه درمانی
گروه درمانی روانکاوانه
نمایش روانی
تحلیل تبادلی
گروه‌ درمانی‌های گشتالتی
گروه‌های رفتاردرمانی
گروه‌ درمانی دارای محدودیت زمانی
تخصص‌های خاص گروه
گروه‌های تکلیف- کار
گروه‌های راهنمایی/ روانی آموزشی
گروه‌های مشاوره- حل مساله بین فردی
گروه‌های روان‌درمانی/ بازسازی شخصیت
عوامل درمانبخش در گروه درمانی
———————————————————————————————————————-
درمان مراجع محوری
دارودرمانی
اصول کلی داروشناسی روانی
طبقه‌بندی داروها
اعمال فارماکولوژیکی
فارماکودینامیک
فارماکوکینتیک
انتخاب دارو
آزمایش‌های درمانی
دستورالعمل‌های بالینی
ملاحظات درمانی ویژه
سندرم‌های قطع (ترک) دارو
تداخل‌های دارویی
داروهای ضداضطراب
بنزودیازپین‌ها
باربیتورات‌ها
داروهای ضدافسردگی
داروهای آنتی‌سایکوتیک
عوارض دارویی
دوزاژ و رهنمودهای بالینی
تعویض از داروی ضدجنون تیپیک به آتپیک
داروهای تثبیت کننده خلق
———————————————————————————————————————-
بیوفیدبک و رفتاردرمانی
بیوفیدبک
بیوفیدبک چیست؟
تاریخچه بیوفیدبک
انواع بیوفیدبک
شرح خلاصه ای از مهم‌ترین انواع بیوفیدبک
الکترومایوگراف
دمافیدبک (بیوفیدبک حرارتی)
الکترودرموگراف
پاسخ الکتریکی پوست
هموانسفالوگرافی
———————————————————————————————————————-
رفتارگرایی:
تکنیک های رفتار درمانی
تکنیک های رفتار درمانی
شرطی‌ سازی فعال (کنشگر یا عاملی)
غرقه‌سازی
حساسیت‌ زدایی منظم
شکل‌ دهی رفتار
انزجار درمانی (شرطی‌ سازی بیزاری‌آور)
مطالعه موردی
———————————————————————————————————————-
درمان‌های فیزیکی
تشنج درمانی
تشنج درمانی الکتریکی
روان- جراحی

———————————————————————————————————————-

استفاده از خدمات مشاوره کودک
نکاتی در مورد درمان دارویی بیماران اعصاب و روان
نحوه برخورد با بیماران اعصاب و روان توسط خانواده