خانواده-درمانی-حساس-به-جنسیت


خانواده درمانی حساس به جنسیت

خانواده درمانی حساس به جنسیت که دنباله خانواده درمانی طرفدار برابری زنان است، می‌کوشد به زنان و مردان کمک کند، تا بر نقش‌های غالبی جنسی غلبه کنند. نگرش‌های متعصبانه جنسی و فرض‌های پدرسالار از لحاظ تاثیری که بر روابط خانوادگی و روابط بیرون از خانواده دارد، وارسی می‌شوند. درمان به صورتی مساوات طلب اجرا می‌شود، زیرا درمانگر و درمانجو به کمک هم در پی یافتن داده‌هایی برای قدرت بخشیدن به فرد هستند تا نقش‌هایی را انتخاب کند که به شکل نقش‌های مبتنی بر وضعیت زیستی مرد و زن نباشد(بارکر، ترجمه زهره و محسن دهقان، ۱۳۷۵، گلدنبرگ و گلنبرگ، ترجمه براواتی و همکاران، ۱۳۸۸، گلادینگ، ترجمه بهرامی و همکاران، ۱۳۸۶، مینوچین و فیشمن، ترجمه بهاری و سیا، ۱۳۸۴) ..