گروه‌های-مشاوره-حل-مساله-بین-فردی


گروه‌های مشاوره- حل مساله بین فردی

فردی که در مشاوره- حل مساله بین فردی تخصص دارد، سعی می‌کند به مشارکت‌کنندگان در گروه کمک کند تا از طریق حل مساله و حمایت بین فردی مشکلات عادی ولی غالبا مشکل را حل کنند. هدف دیگر نیز عبارت است از کمک به مشارکت‌کنندگان برای رشد توانایی‌های حل مساله بین فردی فعلی‌شان به طوری که بتوانند به نحو بهتری با مشکلات آتی که ماهیت یکسانی دارند، کنار بیایند. غالبا مسائل رشدی، اجتماعی، شخصی، تحصیلی و حرفه‌ای عادی مورد خطاب قرار می‌گیرند.
آموزش تخصصی برای گروه‌های مشاوره- حل مساله بین فردی باید تا آنجا که ممکن است شامل کار عملی در مشاوره گروهی و حداقل یک واحد درسی غیر از سطح تخصصی عمومی باشد. مشاوران گروهی باید در حوزه‌های وسیع رشد انسان، تشخیص مشکل و درمان مشکلات شخصی طبیعی و بین فردی دانش کافی را داشته باشد. این تخصص مستلزم حداقل ۴۰ ساعت تجربه زیر نظر ناظر در رهبری یا یار- رهبری گروه مشاوره است(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، ۱۳۸۲).