گروه‌های-روان‌درمانی-بازسازی-شخصیت


گروه‌های روان‌درمانی/ بازسازی شخصیت

فردی که در روان‌درمانی/ بازسازی شخصیت تخصص دارد در پی کمک به اعضای گروه است تا مشکلات روانی عمیق آنها درمان شود. حوزه فعالیت در اینجا متمرکز بر افراد مبتلا به اختلال‌های هیجانی یا روانی حاد یا مزمنی است که نشانه‌هایی نظیر اضطراب آشکار، کاستی در کارکرد یا هر دو را نشان می‌دهند. از آنجایی که عمیق و شدت اختلال‌های روانی اهمیت زیادی دارند، هدف کمک کردن به افراد است تا بتوانند ابعاد اصلی شخصیت خود را بازسازی کنند.
آموزش متخصص برای گروه‌های روان‌‌درمانی/ بازسازی شخصیت بر گذراندن واحدهایی در زمینه روانشناسی نابهنجاری، آسیب‌شناسی روانی و ارزیابی تشخیصی برای حصول اطمینان در قابلیت و توانایی در کار با جمعیت‌های بالینی آشفته‌تر متمرکز است. این تخصص مستلزم حداقل ۴۵ ساعت تجربه تحت سرپرستی در کار با گروه‌های درمانی است(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، ۱۳۸۲)