گروه‌های-راهنمایی-روانی-آموزشی


گروه‌های راهنمایی/ روانی آموزشی

برای یک مشاور آموزش و پیشگیری از جمله اهداف بسیار مهم هستند. متخصص گروه راهنمایی/ روانی- آموزشی سعی می‌کند به آن دسته از اعضای گروه که از کارکرد نسبتا خوبی برخوردارند، ولی در بعضی زمینه‌ها دارای آگاهی اندکی هستند، آموزش دهد. این متخصص برای آموزش آن دسته از اعضای گروه که در حال حاضر از یک تهدید بالقوه تاثیر نپذیرفته‌اند، ولی در معرض خطر آن هستند، از رویدادهای رشدی زندگی یا نحوه مقابله با بحران‌های ناگهانی زندگی، از فرد واسطه گروه استفاده می‌کند. در اینجا هدف پیشگیری از مجموعه‌ای آشفتگی‌های تحصیلی و اختلال‌های روانی است.
آموزش متخصص در گروه‌های راهنمایی/ روانی- آموزشی شامل گذراندن دوره‌های عملی در حیطه گستره روانشناسی اجتماع‌نگر، ترویج بهداشت، بازیابی، رایزنی، روش‌های آموزش گروهی و طراحی برنامه درسی است. این متخصصان باید دانش و اطلاعات مناسبی در زمینه موضوعاتی که مایل‌اند در آنها کار کنند داشته باشند. این تخصص حداقل به ۳۰ ساعت تجربه تحت سرپرستی اضافی در رهبری یا یار- رهبری یک گروه راهنمایی به طور عملی نیاز دارد(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، ۱۳۸۲).