تخصص‌های-خاص-گروه


تخصص‌های خاص گروه

انجمن متخصصان کار گروه با توجه به اهداف، فنون مورد استفاده، نقش رهبر، شرایط آموزش و نوع افراد شرکت‌کننده، تقسیم‌بندی زیر را برای تخصص‌های گروهی مطرح کرده است: