گروه‌های-تکلیف-کار


گروه‌های تکلیف- کار

متخصص گروه تکلیف- کار به گروه‌هایی مانند گروه‌های ضربت، کمیته‌ها، گروه‌های برنامه‌ریزی، سازمان‌های اجتماعی، گروه‌های بحث، حلقه‌های مطالعه، گروه‌های یادگیری و سایر گروه‌های مشابه جهت تصحیح یا رشد کارکرد کمک می‌کند. تاکید اصلی در این گروه‌ها، بر کاربرد اصول و فرایندهای پویای گروه به منظور بهبود شیوه‌های کار و تسریع در تحقق اهداف کاری مشخص شده است. آن دسته از متخصصانی که در ارتقای رشد و کارکرد گروه‌های تکلیف- کار تخصص دارند، به این گروه‌ها کمک می‌کنند، تا عملکردشان را ارتقا بخشند تا تصحیح کنند. این متخصص گروه ممکن است به گسترش مهارت در سنجش سازمانی، آموزش، گسترش برنامه، رایزنی و ارزشیابی برنامه نیز بپردازند. آموزش گروه‌های تکلیف- کار مستلزم حداقل ۳۰ ساعت تجربه تحت نظارت در رهبری یا رهبری یک گروه تکلیف- کار است(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، ۱۳۸۲).