جذابیت ج ن س ی

جذابیت ج ن س ی یکی از مهمترین عواملی است که می تواند زندگی ج ن س ی افراد را تحت تاثیر قراردهد. پاسخ های ج ن س ی بویژه میل و برانگیختگی ج ن س ی به شدت تحت تاثیر جذابیت ج ن س ی است که طرفین ممکن است برای یکدیگر داشته باشند. این مساله بویژه زمانی خود را بیشتر نشان میدهد که زوجین مدت زمان بیشتری با هم بوده و به یکدیگر عادت کرده باشند، در این شرایط تازگی و طراوت اولیه زوجین از بین رفته و زوجین ممکن است برای داشتن تعاملات ج ن س ی تلاش زیادی نداشته باشند، زیرا توانایی جذب یکدیگر را به مرور از دست داده و به یکدیگر عادت می کنند. داشتن اندام های ج ن س ی جذاب بویژه برای زنان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعاملات ج ن س ی محسوب می گردد. این مساله به طور مستقیم با عزت نفس ج ن س ی و احساس کارامدی ج ن س ی در تعاملات ج ن س ی ارتباط دارد. جذابیت فیزیکی و ظاهری نقش مهمی در عزت نفس ج ن س ی خواهد داشت و باعث می گردد فرد تصویر بدنی مثبتی نسبت به خود داشته باشد و طرحواره های شناختی مثبتی نسبت به خود و عملکرد ج ن س ی اش شکل دهد که در نهایت رضایتمندی ج ن س ی را به دنبال خواهد داشت. چنین مساله ای ممکن است باعث گردد زوجین و بویژه زنان به دنبال ایجاد تغییرات ظاهری به منظور افزایش عزت نفس و جذابیت ج ن س ی خود گردند. اینکه زنان بیشتر از مردان به دنبال تغییرات ظاهری هستند به نگرش ها و طرز تفکر متفاوت آن ها برمیگردد؛ واقعیت این است که در طول فعالیت ج ن س ی مردان عمدتا بر عملکرد ج ن س ی خود(عملکرد نعوظ، انزال و ارگاسم) توجه می کنند تا به اندام های تناسلی (البته اندازه آلت تناسلی مساله ای است که می تواند عزت نفس ج ن س ی در مردان را تحت تاثیر قرار دهد و بر عملکرد ج ن س ی و تعاملات ج ن س ی آنان تاثیرگذارد)، اما برای زنان داشتن فعالیت ج ن س ی پیچیده تر و چند عاملی است و بنابراین به مسائل مختلفی در این ارتباط توجه می کنند؛ برای مثالچنانچه زنی احساس کند اندام های ج ن س ی جذابی ندارد، ممکن است به هر دلیلی از داشتن رابطه ج ن س ی طفره رود، برای یک زن مهم است احساس خوبی نسبت به بدن و ظاهرش داشته باشد و احساس کند که از طرف مرد پذیرفته خواهد شد، اما برای یک مرد این مساله ممکن است در درجه اول اهمیت قرار نداشته باشد و عمدتا عملکرد ج ن س ی مهم باشد(البته باید خاطر نشان ساخت همیشه استثنائاتی در این ارتباط وجود دارد). البته باید بیان داشت عمده ایجاد تغییرات ظاهری صرفا به دلیل داشتن روابط ج ن س ی رضایت بخش و لذت بخش نیست، چه زوجین متعددی هستند که علیرغم داشتن جذابیت ج ن س ی و اندام های ج ن س ی جذاب، نمی توانند روابط ج ن س ی لذت بخش داشته باشند و در حوزه های دیگری دارای مشکلاتی هستند، اما عمده این تغییرات به دلیل افزایش جذابیت های ظاهری و فیزیکی که مطئمنا جذابیت ج ن س ی را نیز به دنبال خواهد داشت صورت می گیرد.